جنگجوی نیمه سنگین

رباتهای از ۵ کیلو تا ۳۰ کیلو می باشند