ربات آتش نشان

با توجه به اینکه ربات آتش نشان برای خاموش کردن آتش و مهمتر از آن نجات جان انسان های در دام آتش است باید قادر به عبور از میان شعله های آتش باشند. در مسابقات نیز می شود با شبیه سازی هرچه بیشتر محیط زمین مسابقه به خانهای گرفتار در آتش باشد تا گام مهمی در راستای مواجهه ربات ها با صحنه های بروز آتش سوزی در دنیای واقعی برداشته شود و بدین طریق توانایی ربات را در عبور از آتش و خاموش کردن آن بسنجیم.