ربات پرنده

ربات های پرنده به رباتهایی اطلاق می شوند که در آنها وسایل پرندهی بدون سرنشین با یک پیشرانه یا بیشتر با بهره گیری از سیستم ارسال و دریافت تصویر و با سیستم کنترل از راه دور به انجام ماموریت های مختلف بپردازد.