ربات مسیریاب

هدف برگزاری یک رقابت علمی و فنی سالم به منظور شناسایی بهترین روش ها در شناسایی سریع تر و دقیق تر مسیر در شرایط و المان های مختلف و درنهایت شناسایی بهترین ربات در بخش مسیریاب می باشد. بنابراین هدف از این مسابقات، در کنار کار دقیق ربات افزایش سرعت ربات در گذشتن از الما نهای مسیر برپایه الگوریتمی کامل تر و ساختار فنی هدفمند شده تر قرار دهند.