ربات مین یاب

یک ربات مینیاب میبایست قادر باشد تمامی مین های موجود در یک ناحیه را کشف، خنثی و یا نابود سازد. ممکن است تکنولوژی امروز ربات ها اجازه داشتن چنین رباتی را در آینده نزدیک ندهد. با این حال در مسابقات مین یاب قصد داریم تا در حد ممکن تلاش های علمی و فنی مربوطه را به این هدف نزدیک نماییم.